MENU
# Aktualności

# Harmonogram

# Ranking

# Sędziowie

# Historia

# Kontakt
TURNIEJE
# PPM Łodzi

# Burzenin

# Głowno

# Rawa Maz.

# Pabiks Cup

# Janówka

# Miksty SAN

# Manufaktura

# Warsaw Beach
DODATKI
II TURNIEJ
O PUCHAR BURMISTRZA RAWY MAZ.

21.06.2014 (sobota)

Wyniki
DOJAZD


Pokaż Plaża Rawa Mazowiecka
na większej mapie
REGULAMIN TURNIEJU
I. Organizatorzy: Piotr Strożek przy wsparciu Urzędu Miasta Rawy Mazowieckiej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej pod patronatem Projektu Plażówka 2014.

II. Termin i miejsce:
 1. Turniej rozgrywany będzie na boiskach siatkówki plażowej OSiRu w Rawie Mazowieckiej, Tatar 1a (Parking dla zawodników przy Hali Tatar).
 2. Termin turnieju to 21 czerwca 2014 r. (sobota).
 3. Biuro zawodów czynne od godziny 7:15 (sobota).
 4. Pierwsze mecze turnieju rozpoczynają się w sobotę punktualnie o godz. 8:00.
  UWAGA! - niepunktualne przybycie na zawody będzie bezwzględnie karane walkowerem.
 5. Wszystkie pary muszą się pojawić na odprawie technicznej (do godziny 7:45 w sobotę). Nieprzybycie grozi utratą miejsca w turnieju na rzecz par rezerwowych lub wcześniej nie zgłoszonych.
III. Uczestnictwo i system rozgrywek:

 1. Uczestnictwo w turniejach jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny, uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, a każdy biorący w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy zawodów zasięgnęli konsultacji lekarskiej. Organizator nie zapewnia przedmedycznej opieki lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej pomocy.
 2. Zawodnik(czka) przed pierwszym turniejem, w którym startuje jest zobowiązany(a) do podpisania oświadczenia wg wzoru (ramka z prawej) o ubezpieczeniu i stanie zdrowia.
 3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wg wzoru (ramka z prawej), dostarczona do organizatorów przed pierwszym turniejem, w którym dana osoba startuje.
 4. Zawody mają charakter rekreacyjny. Zawodnicy posiadający licencję PZPS grają na własną odpowiedzialność.
 5. Turniej ma charakter otwarty. Limit par to 46 (decyduje kolejność zgłoszeń).
 6. Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową PZPS", z wyłączeniem przepisów dotyczących zapisu punktów, oraz procedur.
 7. Pierwsza runda meczy eliminacyjnych będzie rozgrywana systemem pucharowym. Od drugiej rundy mecze będą rozgrywane systemem brazylijskim na 24 zespoły.
 8. Mecze będą rozgrywane na dwóch boiskach w formie jednego seta do 21 punktów (z wykluczeniem jednej rundy z prawej i jednej z lewej, która będzie rozgrywana do 15 punktów, RUNDA PUCHAROWA będzie rozgrywana w formie jednego seta do 21 punktów).
 9. Przerwy między meczami wynoszą 5 min. (w sytuacji, gdy zespół gra mecz po meczu, przerwa może być przedłużona do 10 min.)
 10. W przypadku opóźnień nie wyklucza się rozegrania kilku ostatnich meczy w niedzielę.
 11. Zespoły startujące będą rozstawiane wg losowania.
 12. ORGANIZATOR ZASTRZEGA, ŻE PRZY ZGŁOSZENIU MAŁEJ ILOŚCI PAR SYSTEM ROZGRYWEK MOŻE ULEC ZMIANIE i będzie ustalony w zależności od liczby zgłoszeń.
 13. Planuje się, że finał odbędzie się około godziny 20.

IV. Zgłoszenia i wpisowe:

 1. W turniejach mogą uczestniczyć pary, które: Zgłoszą wcześniej swój udział do Organizatora, do środy przed terminem planowanego turnieju (tj. 18 czerwca 2014 r.) poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: PlazowkaRawa@vp.pl (jeżeli zespół prześle zgłoszenie, a nie będzie mógł stawić się na zawody to jest proszony o przesłanie takiej wiadomości na ten sam adres mailowy w trybie natychmiastowym)
  lub zgłoszą się do zawodów bezpośrednio przed turniejem do godz. 7.45. Zespoły zgłaszające się w dniu zawodów zagrają tylko w przypadku wolnych miejsc lub nieprzybycia pary wcześniej zgłoszonej.
 2. Wstępna informacja o kolejności gier i rozstawieniu par będzie podawana na stronie internetowej "Projektu plażówka" www.plazowka-lodz.info do piątku do godz. 16 przed terminem turnieju oraz rozesłana na maile osób zgłaszających udział w zawodach. (z zastrzeżeniem dokonania drobnych korekt z uwagi na ewentualne preeliminacje).
 3. Wpisowe do turnieju wynosi: 50 zł od pary. W ramach wpisowego wszyscy startujący zawodnicy otrzymają od organizatorów KOSZULKI, napoje i darmowego grilla.

V. Nagrody i ranking

 1. Zawodnicy drużyn, którzy zajmą miejsca I-III w turnieju otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe lub finansowe.
 2. Punkty rankingowe zostaną dopisane do Projektu Plażówka 2014.

VI. Prawa i obowiązki drużyn:

 1. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem.
 2. Zawody będą prowadzić sędziowie ŁALS, przeszkoleni z zakresu siatkówki plażowej. Ich rolą będzie przede wszystkim pomoc zawodnikom w obiektywnym i sprawnym rozgrywaniu meczów. Zawodnicy proszeni są o zachowanie fair-play oraz wsparcie swoją wiedzą i postawą sędziów w ich działaniach.
 3. Drużyny muszą występować w jednolitych koszulkach. (mogą to być koszulki dostarczone przez organizatora lub własne). Zespół nie spełniający tego wymogu przegrywa spotkanie walkowerem.
 4. Każda drużyna powinna posiadać własne piłki do rozgrzewki. Organizator zapewnia jedynie piłki meczowe.
 5. Za zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego naprawą ponoszą zawodnicy zespołu.
 6. Drużyny w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.

 VII. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
 2. Wpisowe do rozgrywek nie podlega zwrotowi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu turnieju.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących OSiR w Rawie Mazowieckiej oraz Klub Sympatyków Piłki Siatkowej jako koordynatora Projektu Plażówka
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.
 6. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.
DANE I KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Urząd Miasta Rawy Mazowieckiej
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Maz.

PlazowkaRawa@vp.pl

Piotr Strożek 501 160 038
ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
Do środy 18 czerwca 2014 na adres PlazowkaRawa@vp.pl
INFORMACJE DODATKOWE

Pierwsze mecze turnieju rozpoczynają się w sobotę punktualnie o godz. 8:00.
UWAGA! - niepunktualne przybycie na zawody będzie bezwzględnie karane walkowerem.

Dla startujacych przygotowaliśmy bezpłatnie koszulki, napoje oraz grilla.


WYNIKI TURNIEJOWE

SPONSORZY


PATRONI


Internetowa strona Projektu Plażówka jest sezonowym dodatkiem do strony Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej Siatka-lodzkie.org,
która jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem 987
Copyright © 2009-2014 by KSPS - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE