IX GRAND PRIX PAR MIESZANYCH SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK
02.06.2019 (niedziela) I Turniej Eliminacyjny

16.06.2019 (niedziela) II Turniej Eliminacyjny

23.06.2019 (niedziela) Turniej Finałowy

DOJAZD
REGULAMIN TURNIEJU
I. Organizatorzy: Klub Sympatyków Piłki Siatkowej przy wsparciu Społecznej Akademii Nauk.

II. Termin i miejsce:
 1. Wszystkie turnieje rozgrywane będą na boiskach siatkówki plażowej w Zespole Szkół Ogólnokształcące nr 8 w Łodzi przy ul. Czernika 1/3 (w pobliżu Górki Widzewskiej).
 2. Zawody zostaną rozegrane w formie trzech turniejów eliminacyjnych oraz finału.
 3. Pierwsze mecze turnieju rozpoczynają się punktualnie o godz. 9.00. Niepunktualne przybycie na zawody będzie bezwzględnie karane walkowerem.
 4. Wszystkie informacje dotyczące rozgrywek są na bieżąco umieszczane na oficjalnej stronie Projekt plażówka: www.plazowka-lodz.info
III. Uczestnictwo i system rozgrywek:

 1. Uczestnictwo w turniejach jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny, uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, a każdy biorący w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy zawodów zasięgnęli konsultacji lekarskiej. Organizator nie zapewnia przedmedycznej opieki lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej pomocy.
 2. Zawodnik(czka) przed pierwszym turniejem, w którym startuje jest zobowiązany(a) do podpisania oświadczenia wg wzoru (ramka z prawej) o ubezpieczeniu i stanie zdrowia.
 3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wg wzoru (ramka z prawej), dostarczona do organizatorów przed pierwszym turniejem, w którym dana osoba startuje.
 4. Zawody mają charakter rekreacyjny. Zawodnicy posiadający licencję PZPS grają na własną odpowiedzialność.
 5. Turnieje mają charakter otwarty.
 6. W Turnieju Finałowym prawo startu mają wyłącznie zawodnicy (zawodniczki), którzy wystąpili przynajmniej w jednym turnieju eliminacyjnym mikstów.
 7. Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową PZPS", z wyłączeniem:
  - przepisów dotyczących zapisu punktów,
  - procedur
  - Dodatkowo obowiązują przepisy:
  1. Zawodnik może wykonać zagrywkę wyłącznie na połowę boiska, na którym stoi zawodnik (nie ma znaczenia gdzie znajduje się zawodniczka), chyba, że przed meczem zawodniczka stwierdzi, że nie chce korzystać z tego przywileju. Zawodniczka może zagrywać na dowolną część boiska. W przypadku wykonania zagrywki przez zawodnika na połowę, na której nie było zawodnika to akcja zostaje przerwana, a następnie: W pierwszej sytuacji w meczu – powtórzenie zagrywki, W drugiej i następnych – punkt dla zespołu przyjmującego.
  2. W przypadku silnego ataku w kierunku zawodniczki sędzia uznaje to za zachowanie niewłaściwe i stosuje sankcje zgodnie Oficjalnymi Przepisami Gry.
  3. Wysokość siatki - 243 cm
 8. Mecze będą rozgrywane system brazylijskim
 9. System rozgrywek każdego turnieju zostanie tak zaplanowany, aby każdy zgłoszony zespół rozegrał minimum dwa spotkania!  (przepis ten dotyczyć będzie wyłącznie zespołów, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia do turnieju) 
 10. Mecze będą rozgrywane równolegle na trzech boiskach w formie jednego seta (do 21 pkt z przewagą dwóch punktów).
 11. Przerwy między meczami wynoszą max. 5 min.
 12. Zespoły startujące będą rozstawiane zgodnie z uzyskaną ilością punktów rankingowych. Zespoły nie posiadające punktów rankingowych, będą rozstawiane wg kolejności zgłoszeń. W sytuacji kiedy dwa (lub więcej) zespołów będą miały taką samą ilość punktów losowanie przeprowadza samodzielnie organizator.
IV. Zgłoszenia i wpisowe:

 1. W turniejach mogą uczestniczyć pary, które zgłoszą wcześniej swój udział do organizatora, do środy przed bezpośrednim terminem planowanego turnieju poprzez przesłanie zgłoszenia na adres Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej –  mailem projekt@plazowka-lodz.info  (Jeżeli zespół prześle zgłoszenie, a nie stawi się na zawody, to w kolejnym turnieju będzie zobowiązany do zapłacenia podwójnej kwoty wpisowego. (Przepis dotyczy obydwu zawodników.)
 2. Wstępna informacja o kolejności gier i rozstawieniu par będzie podawana na stronie internetowej "Projektu plażówka" www.plazowka-lodz.info do piątku do godz. 19 przed terminem danego turnieju. (Z zastrzeżeniem dokonania drobnych korekt w przypadku wycofania się zespołu)
 3. Wpisowe do każdego turnieju wynosi: 30 zł od pary. W ramach wpisowego organizator zapewnia wszystkim bezpłatnie gorące napoje (kawa, herbata), oraz grilla.

V. Nagrody i ranking

 1. Zawodnicy i zawodniczki drużyn, którzy zajmą miejsca I-III w poszczególnych turniejach otrzymają medale.
VI. Prawa i obowiązki drużyn:

 1. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem.
 2. Zawody będą prowadzić sędziowie ŁALS, przeszkoleni z zakresu siatkówki plażowej. Ich rolą będzie przede wszystkim pomoc zawodnikom w obiektywnym i sprawnym rozgrywaniu meczów. Zawodnicy proszeni są o zachowanie fair-play oraz wsparcie swoją wiedzą i postawą sędziów w ich działaniach.
 3. W wyjątkowych przypadkach (np.: nie stawienie się sędziego) mecz sędziowany będzie przez osobę wytypowaną przez kapitanów drużyn w porozumieniu z przedstawicielem organizatora.
 4. Drużyny muszą występować w jednolitych koszulkach. Zespół nie spełniający tego wymogu przegrywa spotkanie walkowerem.
 5. Każda drużyna powinna posiadać własne piłki do rozgrzewki. Organizator zapewnia jedynie piłki meczowe.
 6. Za zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego naprawą ponoszą zawodnicy zespołu.
 7. Drużyny w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.
 VII. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
 2. Wpisowe do rozgrywek nie podlega zwrotowi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu lub liczby rozgrywanych  turniejów z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących Klub Sympatyków Piłki Siatkowej oraz Społeczną Akademię Nauk
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.
 6. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.
SPONSORZY I PATRONI
DANE I KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Klub Sympatyków Piłki Siatkowej
92-310 Łódź, ul. Milionowa 96 A

www.plazowka-lodz.info
projekt@plazowka-lodz.info

Wojtek Ulatowski 791 544 226
ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
Do środy bezpośrednio przed danym turniejem na adres projekt@plazowka-lodz.info

Grand Prix Par Mieszanych
jest rozgrywane dzięki
Społecznej Akademii Nauk
INFORMACJE DODATKOWE

Oświadczenie zawodników

Oświadczenie rodziców zaw. niepełnoletnich

Drużyny mogą przyjeżdżać bezpośrednio na swoje spotkania, jednakże na tyle wcześnie, aby przed pierwszym meczem zgłosić się do organizatora (zespół, który rozpocznie grę przed załatwieniem wszystkich formalności zostanie zdyskwalifikowany).

W przypadku spóźnienia (bez informacji telefonicznej) zespół bezwzględnie przegrywa mecz walkowerem i "przechodzi" na prawą stronę tabeli (nieobecność na pierwszym meczu może skutkować dyskwalifikacją i dopuszczeniem w to miejsce zespołu rezerwowego).

Zespoły grające później mogą sprawdzić tel. 791 544 226 aktualny stan rozgrywanych spotkań.

Wejście na teren boisk SP 205 od strony marketu Netto.

Przypominamy zawodnikom o obowiązku dostarczenia przed meczem wydrukowanego i podpisanego oświadczenia lub zgody rodziców dla zawodników niepełnoletnich. (druki powyżej)

Mecze rozgrywane będą piłkami Mikasa VLS 300, dostarczonymi przez organizatora. Nie zapewniamy piłek na rozgrzewkę.

Dla startujacych przygotowaliśmy bezpłatnie gorące napoje (hebata, kawa) oraz grilla.

Dwa pierwsze zespoły odpadające z turnieju otrzymają nagrody pocieszenia.

HARMONOGRAM TURNIEJOWY 2018
RANKING KOBIET
RANKING MĘŻCZYZN

Internetowa strona Projektu Plażówka jest sezonowym dodatkiem do strony Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej Siatka-lodzkie.org,
która jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem 987
Copyright © 2009-2015 by KSPS - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

L>