FIERO! WOMEN`S CUP
??.??.2018 (sobota)

godz. 10.00
DOJAZD
REGULAMIN TURNIEJU

I. Organizator:
Klub Sportowy „Kontra”

II. Termin i miejsce:
Turniej rozgrywany będzie ??.??.2018 (sobota) na boiskach siatkówki plażowej ZSO nr 1 w Łodzi, przy ul. Czajkowskiego

III. Uczestnictwo i system rozgrywek:
Zawody będą w kategorii kobiet systemem brazylijskim dla 16 zespołów na dwóch boiskach.
Uczestnictwo w turniejach jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny, uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, a każdy biorący w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy zawodów zasięgnęli konsultacji lekarskiej. Organizator nie zapewnia przedmedycznej opieki lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej pomocy.
Zawodniczka przed pierwszym meczem jest zobowiązana do podpisania oświadczenia o ubezpieczeniu i stanie zdrowia.
Uczestniczkami mogą być osoby pełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, dostarczona do organizatorów przed turniejem.
Zawody mają charakter rekreacyjny, nie będą więc zgłaszane do ŁZPS. Zawodnicy posiadający licencję PZPS grają na własną odpowiedzialność.
Turniej ma charakter otwarty.
Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową PZPS", z wyłączeniem przepisów dotyczących zapisu punktów, oraz procedur.
Wszystkie mecze będą rozgrywane w formie jednego seta (do 21 pkt z przewagą dwóch punktów). Przerwy między meczami wynoszą max 5 min.
Zespoły startujące będą rozstawiane zgodnie z uzyskaną ilością punktów rankingu Projekt Plażówka. W sytuacji kiedy dwa (lub więcej) zespołów będą miały taką samą ilość punktów losowanie przeprowadza samodzielnie organizator.

IV. Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenie ma charakter dwuetapowy:
I - należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy projekt@plazowka-lodz.info,
II - po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia należy dokonać przelewu wpisowego (20 zł od pary) na konto Klub Sportowy KONTRA, Rzgowska 180 paw. 18, 93-311 Łódź, PEKAO S.A. 45 1240 3028 1111 0010 4435 1673 i przesłać na projekt@plazowka-lodz.info potwierdzenie przelewu.
Po przesłaniu potwierdzenia zespół otrzyma ostateczne potwierdzenie udziału w turnieju. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc, nie później niż do środy ??.??.2018
Wstępna informacja o kolejności gier i rozstawieniu par będzie podana na stronie internetowej "Projektu plażówka" www.plazowka-lodz.info do piątku ??.??.2018 do godz. 19.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

V. Nagrody i ranking
Zawodniczki drużyn, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator zapewnia wodę i posiłek regeneracyjny.

VI. Prawa i obowiązki drużyn:
Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem.
Zawody będą prowadzić sędziowie ŁALS, przeszkoleni z zakresu siatkówki plażowej. Ich rolą będzie przede wszystkim pomoc zawodnikom w obiektywnym i sprawnym rozgrywaniu meczów. Zawodnicy proszeni są o zachowanie fair-play oraz wsparcie swoją wiedzą i postawą sędziów w ich działaniach.
W wyjątkowych przypadkach (np.: nie stawienie się sędziego) mecz sędziowany będzie przez osobę wytypowaną przez kapitanów drużyn w porozumieniu z przedstawicielem organizatora.
Drużyny muszą występować w jednolitych koszulkach. Zespół nie spełniający tego wymogu przegrywa spotkanie walkowerem.
Każda drużyna powinna posiadać własne piłki do rozgrzewki. Organizator zapewnia jedynie piłki meczowe.
Za zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego naprawą ponoszą zawodnicy zespołu.
Drużyny w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.

VII. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
Wpisowe do rozgrywek nie podlega zwrotowi.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu turnieju z przyczyn od niego niezależnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących Klub Sportowy Kontra, Klub Sympatyków Piłki Siatkowej, oraz sponsorów turnieju.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.
W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.

SPONSORZY I PATRONI

DANE I KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Klub Sportowy Kontra

ewaszmitka@wp.pl

Ewa Szmitka
ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

od ??.??.2018 do ??.??.2018 (środa) mailem na adres projekt@plazowka-lodz.info

INFORMACJE DODATKOWE


HARMONOGRAM TURNIEJOWY 2018
RANKING KOBIET
RANKING MĘŻCZYZN

Internetowa strona Projektu Plażówka jest sezonowym dodatkiem do strony Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej Siatka-lodzkie.org,
która jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem 987
Copyright © 2009-2015 by KSPS - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE