XXVII CYKL TURNIEJÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
25.05.2024 (sobota) I Turniej Eliminacyjny mężczyzn

26.05.2024 (niedziela) I Turniej Eliminacyjny kobiet

01.06.2024 (sobota) II Turniej Eliminacyjny mężczyzn

02.06.2024 (niedziela) II Turniej Eliminacyjny kobiet

08.06.2024 (sobota) Finał Turnieju kobiet i mężczyzn
DOJAZD


Dojazd na parking przed szkołą - proszę w nawigację wpisać ul. Koplowicza 1
REGULAMIN TURNIEJU
I. Organizatorzy: Klub Sympatyków Piłki Siatkowej przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi.

II. Termin i miejsce:
 1. Wszystkie turnieje rozgrywane będą na boiskach siatkówki plażowej w XLVII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi przy ul. Czernika 1/3 (w pobliżu Górki Widzewskiej).
 2. Zawody dla mężczyzn zostaną rozegrane w formie dwóch turniejów eliminacyjnych (jednodniowych z możliwością dogrania półfinałów i finałów nastepnego dnia) oraz jednodniowego finału.
 3. Zawody dla kobiet zostaną rozegrane w formie dwóch jednodniowych turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego.
 4. Pierwsze mecze turnieju rozpoczynają się punktualnie o godz. 8.00. Niepunktualne przybycie na zawody będzie bezwzględnie karane walkowerem.
 5. Wszystkie informacje dotyczące rozgrywek są na bieżąco umieszczane na oficjalnej stronie Projekt plażówka: www.plazowka-lodz.info
III. Uczestnictwo i system rozgrywek:

 1. Uczestnictwo w turniejach jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny, uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, a każdy biorący w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy zawodów zasięgnęli konsultacji lekarskiej. Organizator nie zapewnia przedmedycznej opieki lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej pomocy.
 2. Zawodnik(czka) przed pierwszym turniejem, w którym startuje jest zobowiązany(a) do podpisania oświadczenia wg wzoru (ramka z prawej) o ubezpieczeniu i stanie zdrowia.
 3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych wg wzoru (ramka z prawej), dostarczona do organizatorów przed pierwszym turniejem, w którym dana osoba startuje.
 4. Osoby nie przestrzegające obowiązujących nakzazów epidemiologicznych zostaną wyproszone z obiektu, ponadto organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania z tego powodu zespołu bez prawa do zwrotu wpisowego!>
 5. Turnieje Eliminacyjne mają charakter otwarty.
 6. W Turnieju Finałowym prawo startu będzie miało maksymalnie 10 par żeńskich i 18 par męskich posiadających największą ilość punktów rankingowych w "Projekcie plażówka" w danym sezonie, oraz po 2 pary z "dziką kartą" przyznaną przez organizatora, z zastrzeżeniem, że prawo udziału mają wyłącznie zawodnicy (zawodniczki), którzy wystąpili przynajmniej w jednym turnieju z cyklu "Projekt plazówka" (dotyczy to również "dzikiej karty").
 7. Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową PZPS", z wyłączeniem przepisów dotyczących zapisu punktów, oraz procedur.
 8. Mecze będą rozgrywane system brazylijskim (w przypadku większej ilości drużyn nie wykluczamy wstępnych eliminacji z wyłączeniem najlepszych drużyn z rankingu)
 9. System rozgrywek każdego turnieju zostanie tak zaplanowany, aby każdy zgłoszony zespół rozegrał minimum dwa spotkania!  (przepis ten dotyczyć będzie wyłącznie zespołów, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia do turnieju) 
 10. Wszystkie mecze będą rozgrywane równolegle na trzech boiskach w formie jednego seta (do 21 pkt z przewagą dwóch punktów).
 11. Przerwy między meczami wynoszą max. 5 min.
 12. Zespoły startujące będą rozstawiane zgodnie z uzyskaną ilością punktów rankingowych. W pierwszym turnieju brane będą pod uwagę wyniki z rankingu 2021. Zespoły nie posiadające punktów rankingowych, będą rozstawiane wg kolejności zgłoszeń. W sytuacji kiedy dwa (lub więcej) zespołów będą miały taką samą ilość punktów losowanie przeprowadza samodzielnie organizator.
IV. Zgłoszenia i wpisowe:

 1. W turniejach mogą uczestniczyć pary, które zgłoszą wcześniej swój udział do organizatora, do środy przed bezpośrednim terminem planowanego turnieju poprzez przesłanie zgłoszenia na adres Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej –  mailem projekt@plazowka-lodz.info  (Jeżeli zespół prześle zgłoszenie, a nie stawi się na zawody, to w kolejnym turnieju będzie zobowiązany do zapłacenia podwójnej kwoty wpisowego. (Przepis dotyczy obydwu zawodników.)
 2. Wstępna informacja o kolejności gier i rozstawieniu par będzie podawana na stronie internetowej "Projektu plażówka" www.plazowka-lodz.info do piątku do godz. 19 przed terminem danego turnieju. (Z zastrzeżeniem dokonania drobnych korekt w przypadku wycofania się zespołu)
 3. W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, sprawy losowe), po dokonaniu zgłoszenia zespół ma prawo skorygować swój skład z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń:
  • Korekta do piątku do godz. 15.00 - bez konsekwencji (organizatorzy dokonają korekty punktów zgodnie ze stanem faktycznym)
  • Korekta po godz. 15 w piątek - zespół przy rozstawieniu będzie miał anulowane punkty rankingowe, będzie zobowiązany zgłosić się na zawody do eliminacji o godz. 7.45 i zostanie dopisany do drabinki eliminacyjnej w miejsce wskazane przez organizatora.
  • W przypadku zgłoszenia zmiany po rozpoczęciu eliminacji zespół nie zostanie dopuszczony do turnieju i będzie ponosił konsekwencje tak jak w przypadku nieprzybycia na zawody
 4. Wpisowe do każdego turnieju wynosi: 60 zł (sześćdziesiąt) od pary. W ramach wpisowego wszyscy startujący zawodnicy otrzymają od organizatorów koszulki do gry.
 5. Organizator zapewnia wszystkim bezpłatnie gorące napoje (kawa, herbata).

V. Nagrody i ranking

 1. Zawodnicy i zawodniczki drużyn, którzy zajmą miejsca I-III w poszczególnych turniejach otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe.
VI. Prawa i obowiązki drużyn:

 1. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem.
 2. Zawody będą prowadzić sędziowie ŁALS, przeszkoleni z zakresu siatkówki plażowej. Ich rolą będzie przede wszystkim pomoc zawodnikom w obiektywnym i sprawnym rozgrywaniu meczów. Zawodnicy proszeni są o zachowanie fair-play oraz wsparcie swoją wiedzą i postawą sędziów w ich działaniach.
 3. W wyjątkowych przypadkach (np.: nie stawienie się sędziego) mecz sędziowany będzie przez osobę wytypowaną przez kapitanów drużyn w porozumieniu z przedstawicielem organizatora.
 4. Drużyny muszą występować w jednolitych koszulkach. (mogą to być koszulki dostarczone przez organizatora lub własne). Zespół nie spełniający tego wymogu przegrywa spotkanie walkowerem.
 5. Każda drużyna powinna posiadać własne piłki do rozgrzewki. Organizator zapewnia jedynie piłki meczowe.
 6. Za zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego naprawą ponoszą zawodnicy zespołu.
 7. Drużyny w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.
 8. W przypadku, gdy turniej będzie rozgrywany w ciągu dwóch dni, to zespół który po pierwszym dniu będzie zajmował miejsce upoważniające go do gry drugiego dnia nie stawi się na zawody, zostanie automatycznie zdyskwalifikowany i przesunięty na ostatnie miejsce w danym turnieju, bez prawa do nagród. Punkty zawodników zdobyte w tym turnieju zostaną anulowane.
 VII. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
 2. Wpisowe do rozgrywek nie podlega zwrotowi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu lub liczby rozgrywanych  turniejów z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących Klub Sympatyków Piłki Siatkowej oraz Turnieje o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi w Siatkówce Plażowej
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.
 6. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.
SPONSORZY I PATRONIDANE I KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Klub Sympatyków Piłki Siatkowej

www.plazowka-lodz.info
projekt@plazowka-lodz.info

Wojtek Ulatowski 791 544 226
ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
Do środy bezpośrednio przed danym turniejem na adres projekt@plazowka-lodz.info
Puchar Prezydenta Miasta Łodzi
w Siatkówce Plażowej
jest realizowany dzięki
dofinansowaniu z budżetu
Miasta Łodzi
Puchar Prezydenta Miasta Łodzi
w Siatkówce Plażowej
jest rozgrywany pod patronatem
Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej
INFORMACJE DODATKOWE

Oświadczenie zawodników

Oświadczenie rodziców zaw. niepełnoletnich

Drużyny mogą przyjeżdżać bezpośrednio na swoje spotkania, jednakże na tyle wcześnie, aby przed pierwszym meczem zgłosić się do organizatora (zespół, który rozpocznie grę przed załatwieniem wszystkich formalności zostanie zdyskwalifikowany).

W przypadku spóźnienia (bez informacji telefonicznej) zespół bezwzględnie przegrywa mecz walkowerem i "przechodzi" na prawą stronę tabeli (nieobecność na pierwszym meczu może skutkować dyskwalifikacją i dopuszczeniem w to miejsce zespołu rezerwowego).

Zespoły grające później mogą sprawdzić tel. 791 544 226 aktualny stan rozgrywanych spotkań.

Wejście na teren boisk XLVII LO od strony ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego.

Przypominamy zawodnikom o obowiązku dostarczenia przed meczem wydrukowanego i podpisanego oświadczenia lub zgody rodziców dla zawodników niepełnoletnich. (druki powyżej)

Mecze rozgrywane będą piłkami Mikasa VLS 300, dostarczonymi przez organizatora. Nie zapewniamy piłek na rozgrzewkę.

Dla startujacych przygotowaliśmy bezpłatnie gorące napoje (hebata, kawa)

Tradycyjnie dwa pierwsze zespoły odpadające z turnieju otrzymają nagrody pocieszenia.

HARMONOGRAM TURNIEJOWY
RANKING KOBIET
RANKING MĘŻCZYZN

Internetowa strona Projektu Plażówka jest sezonowym dodatkiem do strony Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej Siatka-lodzkie.org,
która jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem 987
Copyright © 2009-2015 by KSPS - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE