PLAŻÓWKA JUSTYNÓW
23.06.2024 (niedziela)

09.00 - Turniej mężczyzn

09.00 - Turniej kobiet

DOJAZD
REGULAMIN TURNIEJU
I. Organizatorzy: LZS Justynów

II. Termin i miejsce:
 1. Turniej rozgrywany będzie na boiskach siatkówki plażowej LZS Justynów.
 2. Zawody będą rozgrywane systemem brazylijskim
 3. Pierwsze mecze turnieju rozpoczynają się o godz. 9.00. Niepunktualne przybycie na zawody będzie bezwzględnie karane walkowerem.
 4. Wszystkie informacje dotyczące rozgrywek są na bieżąco umieszczane na oficjalnej stronie Projekt plażówka: www.plazowka-lodz.info
III. Uczestnictwo i system rozgrywek:

 1. Uczestnictwo w turniejach jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny, uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, a każdy biorący w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy zawodów zasięgnęli konsultacji lekarskiej. Organizator nie zapewnia przedmedycznej opieki lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej pomocy.
 2. Zawodnik(czka) przed pierwszym turniejem, w którym startuje jest zobowiązany(a) do podpisania oświadczenia o ubezpieczeniu i stanie zdrowia.
 3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, dostarczona do organizatorów przed turniejem.
 4. Osoby nie przestrzegające obowiązujących nakzazów epidemiologicznych zostaną wyproszone z obiektu, ponadto organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania z tego powodu zespołu bez prawa do zwrotu wpisowego!>
 5. Turniej ma charakter otwarty.
 6. Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową PZPS", z wyłączeniem przepisów dotyczących zapisu punktów, oraz procedur.
 7. Wszystkie mecze będą rozgrywane w formie jednego seta (do 21 pkt z przewagą dwóch punktów).
 8. Przerwy między meczami wynoszą max 5 min.
 9. Zespoły startujące będą rozstawiane zgodnie z uzyskaną ilością punktów rankingu Projekt Plażówka. W sytuacji kiedy dwa (lub więcej) zespołów będą miały taką samą ilość punktów losowanie przeprowadza samodzielnie organizator.

IV. Zgłoszenia i wpisowe:

 1. W turnieju męskim i żeńskim mogą uczestniczyć pary, które: Zgłoszą wcześniej swój udział do organizatora, do środy przed bezpośrednim terminem planowanego turnieju poprzez przesłanie zgłoszenia na adres Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej –  mailem projekt@plazowka-lodz.info
 2. Wstępna informacja o kolejności gier i rozstawieniu par w turnieju męskim i żeńskim będzie podana na stronie internetowej "Projektu plażówka" www.plazowka-lodz.info do piątku do godz. 19. (Z zastrzeżeniem dokonania drobnych korekt w przypadku wycofania się zespołu)
 3. W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, sprawy losowe), po dokonaniu zgłoszenia zespół ma prawo skorygować swój skład z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń:
  • Korekta do piątku do godz. 15.00 - bez konsekwencji (organizatorzy dokonają korekty punktów zgodnie ze stanem faktycznym)
  • Korekta po godz. 15 w piątek - zespół przy rozstawieniu będzie miał anulowane punkty rankingowe, będzie zobowiązany zgłosić się na zawody do eliminacji o godz. 7.45 i zostanie dopisany do drabinki eliminacyjnej w miejsce wskazane przez organizatora.
  • W przypadku zgłoszenia zmiany po rozpoczęciu eliminacji zespół nie zostanie dopuszczony do turnieju i będzie ponosił konsekwencje tak jak w przypadku nieprzybycia na zawody
 4. Wpisowe do turnieju wynosi: .... zł od pary.
 5. W ramach wpisowego wszyscy startujący zawodnicy otrzymają od organizatorów koszulki do gry.

V. Nagrody i ranking

 1. Zawodnicy i zawodniczki drużyn, którzy zajmą miejsca I-III w poszczególnych turniejach otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.
VI. Prawa i obowiązki drużyn:

 1. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem.
 2. Zawody będą prowadzić sędziowie ŁALS i ŁZPS. Ich rolą będzie przede wszystkim pomoc zawodnikom w obiektywnym i sprawnym rozgrywaniu meczów. Zawodnicy proszeni są o zachowanie fair-play oraz wsparcie swoją wiedzą i postawą sędziów w ich działaniach.
 3. W wyjątkowych przypadkach (np.: nie stawienie się sędziego) mecz sędziowany będzie przez osobę wytypowaną przez kapitanów drużyn w porozumieniu z przedstawicielem organizatora.
 4. Drużyny muszą występować w jednolitych koszulkach dostarczonych przez organizatora Zespół nie spełniający tego wymogu przegrywa spotkanie walkowerem.
 5. Każda drużyna powinna posiadać własne piłki do rozgrzewki. Organizator zapewnia jedynie piłki meczowe.
 6. Za zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego naprawą ponoszą zawodnicy zespołu.
 7. Drużyny w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.
 VII. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
 2. Wpisowe do rozgrywek nie podlega zwrotowi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu  turnieju z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących Klub Sympatyków Piłki Siatkowej, LZS Justynów oraz lokalnych sponsorów
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.
 6. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.
SPONSORZY I PATRONIDANE I KONTAKT Z ORGANIZATOREM
LZS Justynów
ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
INFORMACJE DODATKOWE

Oświadczenie zawodników

Oświadczenie rodziców zaw. niepełnoletnich

Zawodnicy i zawodniczki startujący w turnieju męskim i żeńskim mogą przyjeżdżać bezpośrednio na swoje mecze, jednakże na tyle wcześniej aby dokonać rejestracji w biurze zawodów przed swoim meczem. Rozpoczęcie spotkań mężczyzn punktualnie o godz. 9.00, kobiet o 9.00. W przypadku nieobecności zostanie dokooptowany zespół rezerwowy, a drużyna w kolejnych edycjach turnieju będzie zapisywana jedynie na listę rezerwową.

Na uczestników czekają koszulki, trofea dla najlepszych par oraz nagrody niespodzianki.

HARMONOGRAM TURNIEJOWY
RANKING KOBIET
RANKING MĘŻCZYZN

Internetowa strona Projektu Plażówka jest sezonowym dodatkiem do strony Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej Siatka-lodzkie.org,
która jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem 987
Copyright © 2009-2015 by KSPS - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE