MENU
# Aktualności

# Harmonogram

# Ranking

# Sędziowie

# Historia

# Kontakt
TURNIEJE
# PPM Łodzi

# Burzenin

# Głowno

# Rawa Maz.

# Pabiks Cup

# Janówka

# Miksty SAN

# Manufaktura

# Warsaw Beach
DODATKI




PABIKS CUP VOL. VI PABIANICE
07.06.2014
Turniej mężczyzn - wyniki zdjęcia

DOJAZD


Pokaż Plaża Pabianice na większej mapie
REGULAMIN TURNIEJU
I. Organizatorzy: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pabiks.

II. Termin i miejsce:
 1. Wszystkie turnieje rozgrywane będą na boiskach siatkówki plażowej MOSiR w Pabianicach Teren Rekreacyjny Businka ul. Bugaj 110, 95-200 Pabianice
 2. Odprawa techniczna dla drużyn nie zgłoszonych wcześniej o godz. 8.00,
 3. Wszystkie zespoły mają obowiązek stawić się na odprawę. Drużyna która się nie pojawi będzie ukarana walkowerem.
 4. Pierwsze mecze turnieju rozpoczynają się zawsze punktualnie o godz. 8.30 - niepunktualne przybycie na zawody będzie bezwzględnie karane walkowerem.
III. Uczestnictwo i system rozgrywek:

 1. Uczestnictwo w turniejach jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny, uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, a każdy biorący w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy zawodów zasięgnęli konsultacji lekarskiej. Organizator nie zapewnia przedmedycznej opieki lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej pomocy.
 2. Zawodnik przed turniejem jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o ubezpieczeniu i stanie zdrowia.
 3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, dostarczona do organizatorów przed zawodami.
 4. Turnieje mają charakter otwarty.
 5. Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową PZPS", z wyłączeniem przepisów dotyczących zapisu punktów, oraz procedur.
 6. Mecze będą rozgrywane system brazylijskim (w przypadku większej ilości drużyn nie wykluczamy wstępnych eliminacji z wyłączeniem najlepszych drużyn z rankingu)
 7. System rozgrywek każdego turnieju zostanie tak zaplanowany, aby każdy zgłoszony zespół rozegrał minimum dwa spotkania!  (przepis ten dotyczyć będzie wyłącznie zespołów, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia do turnieju) 
 8. Mecze eliminacyjne (do ćwierćfinałów) będą rozgrywane równolegle na dwóch boiskach w formie jednego seta (do 21 pkt z przewagą dwóch punktów).
 9. Mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe rozgrywane będą na dwóch boiskach w formie do dwóch wygranych setów (do 15 pkt z przewagą dwóch punktów).
 10. Przerwy między meczami wynoszą 3 min. (w sytuacji, gdy zespół gra mecz po meczu, przerwa może być przedłużona do 5 min.)
 11. Zespoły startujące będą rozstawiane zgodnie z uzyskaną ilością punktów rankingowych - Projektu Plażówka. Zespoły nie posiadające punktów rankingowych, będą rozstawiane wg kolejności zgłoszeń. W sytuacji kiedy dwa (lub więcej) zespołów będą miały taką samą ilość punktów losowanie przeprowadza samodzielnie organizator.

IV. Zgłoszenia i wpisowe:

 1. W turniejach mogą uczestniczyć pary, które zgłoszą wcześniej swój udział do organizatora, do środy przed bezpośrednim terminem planowanego turnieju poprzez przesłanie zgłoszenia na na pabikscup@gmail.com
  Zespoły zgłaszające się po terminie lub w dniu turnieju będą traktowane jako zespoły rezerwowe. W przypadku nie pojawienia się na odprawie jednego z zespołów zapisanych do środy przed turniejem, w jej miejsce zostanie wpisany team rezerwowy.
 2. Wstępna informacja o kolejności gier i rozstawieniu par będzie podawana na stronie internetowej pabiks.com.pl oraz www.plazowka-lodz.info do piątku do godz. 20 przed terminem turnieju. (Z zastrzeżeniem dokonania drobnych korekt w przypadku wycofania się zespołu)
 3. Wpisowe do turnieju wynosi: 40 zł od pary.

V. Nagrody i ranking

 1. W przypadku pozyskania nagród, zawodnicy drużyn, którzy zajmą miejsca I-III w poszczególnych turniejach otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe.

VI. Prawa i obowiązki drużyn:

 1. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem.
 2. Zawody będą prowadzić sędziowie ŁALS, przeszkoleni z zakresu siatkówki plażowej. Ich rolą będzie przede wszystkim pomoc zawodnikom w obiektywnym i sprawnym rozgrywaniu meczów. Zawodnicy proszeni są o zachowanie fair-play oraz wsparcie swoją wiedzą i postawą sędziów w ich działaniach.
 3. W wyjątkowych przypadkach (np.: nie stawienie się sędziego) mecz sędziowany będzie przez osobę wytypowaną przez kapitanów drużyn w porozumieniu z przedstawicielem organizatora.
 4. Drużyny muszą występować w jednolitych koszulkach. (mogą to być koszulki dostarczone przez organizatora lub własne). Zespół nie spełniający tego wymogu zaczyna każde spotkanie ze stanem punktów -5.
 5. Każda drużyna powinna posiadać własne piłki do rozgrzewki.
 6. Za zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego naprawą ponoszą zawodnicy zespołu.
 7. Drużyny w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.
 8. W przypadku, gdy turniej będzie rozgrywany w ciągu dwóch dni, to zespół który po pierwszym dniu będzie zajmował miejsce upoważniające go do gry drugiego dnia nie stawi się na zawody, zostanie automatycznie zdyskwalifikowany i przesunięty na ostatnie miejsce w danym turnieju, bez prawa do nagród. Punkty zawodników zdobyte w tym turnieju zostaną anulowane.

 VII. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
 2. Wpisowe do rozgrywek nie podlega zwrotowi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu lub liczby rozgrywanych  turniejów z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczania informacji o zawodach na stronach internetowych, w prasie, radiu i TV oraz wykorzystania zdjęć uczestników w wydawnictwach, gadżetach i innych materiałach promujących organizatora oraz Klub Sympatyków Piłki Siatkowej jako koordynatora Projekktu Plażówka
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.
 6. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.
DANE I KONTAKT Z ORGANIZATOREM
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
Pabiks Pabianice

pabikscup@gmail.com

Łukasz Kuliberda 792 709 289
ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
Do 01.06.2014 (środa) do godz. 18.00 na adres pabikscup@gmail.com
INFORMACJE DODATKOWE

Oświadczenie zawodników

Oświadczenie rodziców zaw. niepełnoletnich

Odprawa o godzinie 8:00. Rozgrywki rozpoczynają się od godziny 8:30 (Wszystkie zespoły prosimy o pojawienie się na odprawie. W miejsce zespołu który się nie zjawi wpisujemy zespół rezerwowy.)

WYNIKI TURNIEJOWE

SPONSORZY



PATRONI














Internetowa strona Projektu Plażówka jest sezonowym dodatkiem do strony Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej Siatka-lodzkie.org,
która jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem 987
Copyright © 2009-2014 by KSPS - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE